Polityka prywatności

I. Postanowienia ogólne
II. Cel i podstawy przetwarzania danych
III. Odbiorcy danych
IV.Okres przechowywania danych
V. Uprawnienia osoby, której dane dotyczą
VI. Pliki „Cookies”
VII. Postanowienia końcowe

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Dokument stanowi Informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych Jako Marzena Urbanowicz, przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą Projektowanie i aranżacja wnętrz. Home Staging. MARZENA URBANOWICZ z siedzibą w Buczyniec nr 16 (kod pocztowy 14-411), NIP: 5781960854, REGON: 520397495, jestem administratorem danych osobowych Państwa, jako Klientów i interesantów mojego przedsiębiorstwa.

2.Spełniając obowiązek nałożony treścią rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej zwanego w skrócie RODO, przedstawiamy poniżej informacje o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych.

3.Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest udzielona przez Państwa zgoda (art. art. 6 ust. 1 lit. a RODO), spoczywający na nas obowiązek prawny (art. art. 6 ust. 1 lit. c RODO) lub nasz prawnie uzasadniony interes (art. art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4.Podanie Państwa danych osobowych w każdym przypadku jest dobrowolne. Państwa zgoda jest jednak konieczna, abyśmy mogli dane przetwarzać i gromadzić. Brak wyrażenia zgody skutkuje więc niemożnością podjęcia przez nas działań, np. zapisania Państwa na szkolenie, czy udzielenia odpowiedzi przesłanej za pośrednictwem formularza kontaktowego.

5.Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

6. Administratorem danych osobowych jest Krzysztof Wilczewski, przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą Projektowanie i aranżacja wnętrz. Home Staging. MARZENA URBANOWICZ z siedzibą w Buczyniec nr 16 (kod pocztowy 14-411), NIP: 5781960854, REGON: 520397495. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych z administratorem kontaktować się można za pośrednictwem poczty e-mail na adres: z_pomyslem@o2.pl.

II. CEL I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe wykorzystywane będą przez nas w następujących celach:

a. w przypadku pozyskania Państwa danych z formularza rejestracji na wydarzenie, danych wprowadzonych w celu dokonania zakupu biletu na wydarzenie, a także z list obecności wypełnianych podczas wydarzeń, szkoleń i konferencji oraz wypełnienia formularzy zapisu na spotkanie lub wizytę – w celu obsługi spotkań, wizyt, wydarzeń, szkoleń, coachingów, konferencji prowadzonych przez administratora i potwierdzania Państwa obecności na nich oraz przypomnienia o zbliżającym się terminie spotkania lub wydarzenia oraz przesyłania materiałów informacyjnych i szkoleniowych, a także w celu wypełnienia spoczywających na nas obowiązków podatkowych i księgowych, a także w celach dowodowych będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów – podstawą przetwarzania danych jest w tym wypadku Państwa zgoda, spoczywający na nas obowiązek prawny oraz nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. a, c oraz f RODO);

b. w przypadku pozyskania Państwa danych na skutek subskrypcji newslettera – w celu realizacji naszego własnego marketingu bezpośredniego i kierowania do Państwa informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez Państwa adres e-mail – podstawą przetwarzania danych jest w tym wypadku Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

III. ODBIORCY DANYCH

1. Do Państwa danych osobowych mogą mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), których działalność jest niezbędna do prawidłowego świadczenia przez nas usług np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, dostawcy płatności elektronicznej, firmy zajmujące się marketingiem naszych usług i wysyłką newslettera;

2.Podmioty te są zobowiązane do stosowania takich samych, jak nasze, zasad zabezpieczenia i ochrony Państwa danych osobowych.

IV.OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

1.Administrator danych przechowuje dane osobowe przez okres czasu związany z terminem obowiązywania umowy, z której realizacją związane jest przetwarzanie danych, a w razie zakończenia realizacji umowy nie dłużej niż:

a) przez okres obowiązywania umowy zawartej z Usługobiorcą oraz po zakończeniu jej obowiązywania w celach związanych z dochodzeniem roszczeń związanych z umową, wykonania obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, ale przez czas nie dłuższy niż 10 lat;

b) przez okres 5 lat dla danych osobowych znajdujących się na dokumentach rozliczeniowych (faktury) zgodnie z ustawą o rachunkowości;

c) do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

2.Dane osobowe będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń związanych z usługami świadczonymi przez administratora danych osobowych, a także przez czas niezbędny do wypełnienia obowiązków podatkowych i przez okres przedawnienia obowiązku podatkowego.

V. UPRAWNIENIA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

1. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

2. Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

VI. PLIKI „COOKIES”

  1. Witryna projektzpomyslem.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

  1. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.

Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy Projektowanie i aranżacja wnętrz. Home Staging. MARZENA URBANOWICZ w celu optymalizacji działań.

  1. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.

Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

VII.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

2. Usługodawca udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.